Kung Fu

Tai Ji Quan

Qi Gong

Bagua Zhang

Défense Féminine

Wudang Jian

(Epée de Wudang)

Membre de l'Union Taoïste Française

Membre de l'European Taoist Association

La Lignée de Wudang Xuanwu Pai

Di shi si dai di zi
Di shi si dai di zi
Disciple de la 14e génération

Shiye You Xuande

Di shi liu dai di zi
Di shi liu dai di zi
Disciples de la 16e génération

Shifu Charles Henri Belmonte

Shifu You Weijun