Arts Martiaux et Energétiques de Wudang

Kung Fu

Tai Ji Quan

Qi Gong

Bagua Zhang

Défense Féminine

Wudang Jian

(Epée de Wudang)

La Lignée de Wudang Xuanwu Pai

Di shi si dai di zi
Di shi si dai di zi
Disciple de la 14e génération

Shiye You Xuande

Di shi wu dai di zi
Di shi wu dai di zi
Disciples de la 15e génération

Shishu Tian Lifang

Di shi liu dai di zi
Di shi liu dai di zi
Disciples de la 16e génération

Shixiong Zhang Weihai

Shixiong Yuan Weixin

Shixiong Xiong Weizheng

Shijie Yuan Weiya   Yuan Weiqing

Shimei Yuan Weirong

Shidi Wang Weiming

Shidi Yuan Weizhang

Shidi Tian Weifeng

Shidi Tian Weize

Shidi Wu Weishan